„Informácia nie je poznanie. Jediným zdrojom poznania je skúsenosť. "

Albert Einstein 

VSTÚPTE

PALŠA A PARTNERI ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA bola založená a vykonáva advokáciu od roku 1998. Právne služby poskytujeme pre klientov v zmysle aktuálne platného zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii v sporovej agende (právne zastupovanie pred súdmi Slovenskej republiky, vrátane Ústavného súdu SR, a v exekučnom konaní) a taktiež v nesporovej agende (najmä právne konzultácie a vypracovanie právnych rozborov, ako aj vypracovanie nových zmlúv a posudzovanie návrhov zmlúv a dohôd, či spracovanie stanovísk k ním).

 


PALŠA A PARTNERI ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA je v záujme zabezpečenia väčšieho komfortu svojích klientov poistená nad bežný rámec povinného profesijného poistenia advokáta a to na sumu, ktorá zodpovedá vážnosti a dôležitosti pre klientov poskytovaných právných služieb.

PALŠA A PARTNERI ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA pre klientov kancelárie poskytuje právne služby inovatívne a moderne, teda elektronickými prostriedkami a postupom, ktorý významným spôsobom urýchľuje a skracuje dobu vymožiteľnosti práva klientov uplatnené v súdnom konaní a súčasne znižuje a zlacňuje náklady klientov kancelárie predstavujúce úsporu trov súdneho konania až o 50 percent podľa sadzobníka súdnych poplatkov. Komunikujeme so súdmi a orgánmi štátnej správy elektronicky, disponujeme zaručeným elektronickým podpisom (ZEP) a kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEP), čo je v prospech klientov aplikovateľné napríklad v konaniach podľa Zákona č. 307/2016 Z. z. o upomínacom konaní (platobné rozkazy a skrátené konania po novom), či podľa Exekučného poriadku, ako aj Zákona o obchodnom registri, Katastrálneho zákona a podobne.