PALŠA A PARTNERI ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA vykonáva advokáciu ako slobodné povolanie od roku 1998, od roku  2004 vo forme spoločnosti s ručením obmedzeným. Právne služby "PPAK" poskytuje pre klientov v zmysle zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii v sporovej agende (najmä právne zastupovanie pred súdmi Slovenskej republiky) a tiež v nesporovej súdnej a mimosúdnej agende (právne konzultácie a vypracovanie právnych rozborov, právnych stanovísk a súkromných zmlúv, ako aj posudzovanie návrhov zmlúv a dohôd, či vo forme registrácií zápisov do príslušných registrov (OR SR, RPVS a pod.) ako aj ďalších evidencií podľa súvisiacich právnych predpisov).

 


PALŠA A PARTNERI ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA má pre zabezpečenie vyššej istoty práv a majetku klientov dlhodobo uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom advokácie až do výšky 1.500.000,- Eur.

 

JUDr. Patrik PALŠA je advokátom od roku 1998. Je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (1988-1993). Rigoróznu skúšku úspešne absolvoval v roku 1999. Počas jedenásťmesačnej povinnej základnej vojenskej služby vykonával funkciu prokurátorského čakateľa Vojenskej obvodovej prokuratúry v Banskej Bystrici (1993-1994). Advokátsku skúšku SAK po vykonaní povinnej odbornej päťročnej praxi advokátskeho koncipienta (1993-1998) absolvoval s výborným prospechom v roku 1998.