SLOVENSKÁ ADVOKÁTSKA KOMORA je stavovskou organizáciou, ktorá združuje všetkých advokátov zapísaných v zozname advokátov vedenom komorou. Je zriadená v zmysle zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii v znení neskorších predpisov, so sídlom v hlavnom meste SR, v Bratislave, na ulici Kolárska č. 4, PSČ 813 42. Telefón: 02/ 529 612 26, Fax: 02/ 529 615 30., e-mail: office@sak.sk


Poslanie advokácie (ust. § 1 ods. 1 až 3 cit. zák.) - advokácia pomáha uskutočňovať ústavné právo občanov na obhajobu a chrániť ostatné práva a záujmy občanov a právnických osôb v súlade s Ústavou a zákonmi. Úlohy advokácie plnia advokáti najmä tým, že obhajujú občanov v trestnom konaní, zastupujú občanov a právnické osoby pred súdmi, štátnymi orgánmi a inými právnymi subjektami, spisujú listiny, poskytujú právne rady a spracúvajú právne rozbory. Advokátske povolanie je slobodné povolanie, ktoré možno vykonávat len podľa tohto zákona.